Opći uvjeti prodaje

Opći uvjeti prodaje

Članak 1. 

Primjena općih uvjeta prodaje

Ovi se opći uvjeti prodaje primjenjuju na sve odnose između društva Keramika Outlet d.o.o., Donja Bistra, Zagorska ulica 2, OIB 04871141207 (dalje: Prodavatelj) kao isporučitelja robe i osoba koje robu kupuju (dalje: Kupaca) proizašle iz sklopljenih ugovora, odnosno isporuka robe Prodavatelja.

Opći uvjeti prodaje sastavni su dio svakog ugovora između Prodavatelja i Kupca, osim ako su se stranke izričito dogovorile drugačije u pisanom obliku.

Članak 2. 

Sklapanje ugovora o kupoprodaji

Kupac može:

·        neposredno kupiti postojeću robu sa zalihe,

·        kupiti robu po narudžbi, na temelju uzoraka ili kataloške ponude.

U slučaju iz stavka 1. točke 1. ovog članka ugovor je sklopljen kad se Ugovorne strane usmeno ili pisano (izdavanje računa) usuglase o kvaliteti (svojstvima) i kvantiteti (količini) pločica koje su predmet ugovora te kupoprodajnoj cijeni za iste.

U slučaju iz stavka 1. točke 2. ovog članka ugovor je sklopljen kada Kupac prihvati ponudu Prodavatelja utemeljenu na narudžbi Kupca.

Sklapanjem ugovora o kupoprodaji Kupac potvrđuje da mu je Prodavatelj dostavio ili učinio dostupnim ove Uvjete prilikom sklapanja ugovora te da je upoznat/a s njihovim sadržajem i da ih prihvaća.

Članak 3. 

Dimenzije i količina potrebnih pločica

Kupac je isključivo odgovoran za mjerenja i količinu kupljene ili naručene robe te nije ovlašten zahtijevati od Prodavatelja da preuzme višak kupljene robe i/ili povrat novca koji se na takav višak robe odnosi.

Prodavatelj nije odgovoran ako se isporučena roba razlikuje:

(i)     prema svojim tehničkim i vizualnim karakteristikama od uzorka koji je pokazan samo radi obavijesti; ili

(ii)    od robe koja je kupljena u ranijem razdoblju čak i ako se radi o istom proizvođaču i modelu robe; ili

(iii)   od robe koja je kupljena sa zalihe, ako je istovremeno s neposrednom kupnjom naručena dodatna količina robe istih karakteristika.

Prodavatelj ne odgovara za proces proizvodnje niti jamči za karakteristike robe, osim da iste odgovaraju specifikacijama propisanim člankom 9. ovih Općih uvjeta.

Članak 4. 

Cijena i plaćanje

Prilikom neposredne kupnje postojeće robe sa zalihe kupoprodajna cijena plaća se odmah u cijelosti po izdavanju računa Kupcu neposredno u prostorijama Prodavatelja.

Prilikom kupnje robe po narudžbi:

·        ako je kupoprodajna cijena manja od 400,00 eura, Kupac je obvezan prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji platiti punu cijenu naručene robe;

·        ako je kupoprodajna cijena 400,00 eura ili viša, Kupac je obvezan platiti kaparu u iznosu 30% ugovorene cijene prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji, a puni iznos plaća prilikom preuzimanja robe pri čemu se iznos plaćene kapare uračunava u puni iznos.

Kupac može preuzeti robu ako je platio kupoprodajnu cijenu u cijelosti, a u suprotnom se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 6. ovih Općih uvjeta.

U slučaju raskida ugovora zbog razloga za koje odgovara Prodavatelj, Prodavatelj će vratiti Kupcu puni iznos kapare iz stavka 2. točke 2. ovog članka, a u slučaju da je za raskid ugovora odgovoran Kupac Prodavatelj će zadržati isplaćenu kaparu.

Članak 5. 

Vrijeme isporuke i preuzimanje

Prodavatelj je obvezan isporučiti robu po narudžbi u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Smatra se da je Prodavatelj isporučio robu Kupcu kada je obavijestio Kupca da je roba spremna za preuzimanje, neovisno o tome kada Kupac zapravo preuzme robu.

Kupac je obvezan preuzeti robu u roku od 5 radnih dana (subota je radni dan trgovine) od obavijesti Prodavatelja o tome da je roba spremna za preuzimanje što može biti odmah po plaćanju kupoprodajne cijene u slučaju neposredne prodaje. Ako Kupac ne preuzme robu, na odgovarajući način se primjenjuje članak 6. ovih Općih uvjeta.

Ako Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti robu u roku iz stavka 1. ovog članka, o tome će odmah obavijestiti Kupca te ga obavijestiti o novom roku isporuke robe koji ne može biti duži od 30 dana. U slučaju da Prodavatelj ne isporuči robu u tom roku Kupac ima pravo na raskid ugovora.

Članak 6. 

Zakašnjenje

U slučaju da Kupac ne preuzme robu u roku navedenom u članku 5. ovih Općih uvjeta obvezan je platiti ležarinu za robu u iznosu od 1 euro po metru kvadratnom nepreuzete robe za svaki započeti dan zakašnjenja.

Prodavatelj neće isporučiti kupljenu robu dok u potpunosti ne bude plaćen puni trošak ležarine kako je određen stavkom 1. ovog članka.

Ako Kupac u daljnjem roku od 8 (osam) dana ne preuzme robu, Prodavatelj je ovlašten iz vrijednosti robe naplatiti ležarinu iz ovog članka i preostali iznos kupoprodajne cijene o čemu će obavijestiti Kupca. Kupac daje svoj izričit pristanak Prodavatelju da nepreuzetu robu proda neposrednom prodajom te da se naplati iz postignute vrijednosti.

Članak 7. 

Viša sila

Niti jedna ugovorna strana nije odgovorna za neizvršenje odnosno zakašnjenje u izvršenju obveza ako je takvo neizvršenje odnosno zakašnjenje u izvršenju prouzrokovano višom silom, posebno u slučaju požara, poplava, eksplozija, potresa ili drugih prirodnih nepogoda, štrajka, isključenja s rada ili drugih okolnosti koje dovode do zastoja u poslovanju, uključujući kvarove na strojevima te ostalih okolnosti koje se nalaze izvan kontrole Prodavatelja i Kupca i koje nisu mogli predvidjeti, spriječiti niti otkloniti. Prodavatelj nije odgovoran za neizvršenje odnosno zakašnjenje u izvršenju ako je isto prouzrokovano višom silom koja se dogodila proizvođaču ili trećoj strani od koje Prodavatelj naručuje robu.  

Rok za izvršenje preuzetih obveza produljit će se za onoliko dana koliko su trajali ovdje opisani događaji, uzimajući u obzir potrebno vrijeme za ponovnu organizaciju i nastavak izvršenja.

Strana koja se nalazi pod utjecajem okolnosti iz stavka 1. ovog članka obvezna je obavijestiti drugu stranu o razlozima i događajima koji ju onemogućavaju u izvršenju obveza bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri kalendarska dana od dana nastanka događaja, dok će u protivnom odgovarati drugoj strani za nastalu štetu.

Ako okolnosti iz stavka 1. ovog članka neprekidno traju u razdoblju duljem od šezdeset kalendarskih dana, svaka strana ima pravo raskinuti Ugovor slanjem pisane obavijesti drugoj strani.

Članak 8. 

Mjesto isporuke

Mjesto isporuke je središnje skladište Prodavatelja. Prodavatelj je obavio isporuku kada je stavio robu na raspolaganje ispred glavnog skladišta Prodavatelja na mjestu gdje Kupac može pristupiti vozilom radi utovara. Kupac je isključivo odgovoran za utovar robe u prijevozno sredstvo.

Na zahtjev Kupca Prodavatelj prema svojoj diskreciji može robu utovariti viličarem na vozilo Kupca. U slučaju utovara robe viličarem na vozilo Kupca Prodavatelj ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane prilikom takvog utovara niti jamči da će se roba moći utovariti na vozilo koje je odabrao Kupac. Nemogućnost utovara robe u vozilo nakon kupnje ne predstavlja razlog koji omogućuje Kupcu da raskine ugovor.

Kupac sam organizira utovar i prijevoz robe te snosi sve rizike i troškove koji se odnose na utovar i prijevoz robe.

Prodavatelj ne organizira niti pruža usluge prijevoza robe. Prodavatelj samo u informativne svrhe u trgovini ima popis privatnih prijevoznika i nije odgovoran za usluge prijevoza dogovorene između Kupca i prijevoznika.

U slučaju da Prodavatelj odobri povrat robe Kupcu ili ga na to obvezuje zakon (prodaja na daljinu), sve troškove povrata snosi Kupac (Zakon o zaštiti potrošača, Članak 77, stavak 1 i 3).

Članak 9. 

Specifikacija keramičkih pločica

Kupac je upoznat da postoje tri važne odlike keramičkih pločica, a također je upoznat i sa standardom keramičkih pločica:

1)      postoje dvije vrste pločica, ovisno o mjestu ugradnje: zidne i podne pločice;

2)      postoje više vrsta pločica po sastavu: granitogres, crvena glina i bijela glina;

3)      postoje dvije vrste ruba pločica: laserski rub (ravni/rektificirani rub) koji omogućava spojeve od 2 mm pa na više i klasičan rub koji omogućuje spojeve od 3 do 5 mm.

Roba koju prodaje Prodavatelj odgovara normi HRN EN 14411:2016 te Kupac prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđuje da je upoznat s tehničkim karakteristikama i odstupanjima definiranim u predmetnoj normi.

Norma HRN EN 14411:2016 određuje definicije, klasifikaciju, svojstva, ocjenu sukladnosti i označavanje, definira pojmove i definira svojstva keramičkih pločica najboljeg komercijalnog razreda (1. razred). Prema standardu, određene varijacije su neizbježne i dopuštene u postupku izrade keramičkih pločica, a odnose se na: dimenziju pločica, debljinu, ravnost, pravokutnost, ravnomjernost površine, kvaliteta površine, apsorpciju vode, čvrstoću na savijanje, silu loma, otpornost na abraziju (PEI), otpornost na temperaturne razlike, otpornost na ogrebotine, otpornost na koncentracije kiselina i alkalija i na mrlje. Kalibar određuje dopušteno dimenzijsko odstupanje u skladu sa standardom između stvarnih i proizvodnih dimenzija keramičke pločice.

Pločice koje su ocijenjene kao 2. razred imaju veća odstupanja od specifikacija koje su opisane u prethodnom stavku te podliježu većim promjenama u dimenzijama, debljini, boji i drugim tehničkim karakteristikama robe. Prodavatelj će prije kupnje takvih pločica obavijestiti Kupca da kupuje pločice 2. razreda koje su podložne većim odstupanjima te u vezi kojih Prodavatelj ne može jamčiti određenu razinu kvalitete ili tehničke karakteristike. Odabirom takvih pločica Kupac pristaje na sva odstupanja do kojih može doći između isporučene robe i uzorka pokazanih radi obavijesti.

Varijacije i razlike koje su predviđene normom iz stavka 3. ovog članka te odstupanja propisana stavkom 4. ovog članka ne smatraju materijalnim nedostacima te Kupac nema prava koja proizlaze iz materijalnih nedostataka.

Članak 10. 

Odgovornost za materijalne nedostatke robe

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otkrivanja inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Zakon ne definira točno vrijeme „razumnog roka“ u kojem je Kupac dužan pregledati robu radi loma, ali sudska praksa u RH definira razumni rok kao 45 dana od dana preuzimanja robe. Prijava loma pločica nakon 45 dana od preuzimanja se neće priznati.

Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke po proteku dvije godine od predaje stvari, a kod loma protekom 45 dana od predaje stvari.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja o nedostatku može zahtijevati od Prodavatelja da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka. U slučaju da Kupac primi djelomično ispunjenje odnosno da zadrži robu bez nedostataka, Kupac je ovlašten zahtijevati samo sniženje cijene. Ako Prodavatelj u roku od 30 (trideset) dana od obavijesti ne otkloni nedostatak odnosno ne dostavi novu stvar bez nedostatka, Kupac ima pravo raskinuti ugovor.

Ako samo dio isporučene robe ima materijalne nedostatke ili kada je predana manja količina od ugovorene Kupac je dužan primiti djelomično ispunjenje obveze i može raskinuti ugovor samo u pogledu dijela robe koji ima materijalne nedostatke odnosno u pogledu količine koja nedostaje.

U slučajevima iz stavka 3. i stavka 4. ovog članka Kupac je dužan vratiti Prodavatelju neispravnu robu, odnosno stvar s nedostacima.

Kupljenu ili naručenu robu koja nema materijalnih nedostataka Prodavatelj nije dužan zamijeniti niti refundirati Kupcu plaćeni iznos ako bi Kupac takvu robu htio vratiti.

Članak 11. 

Ugradnja pločica

Prodavatelj ne organizira i ne pruža usluge ugradnje pločica, niti savjetuje način postavljanja te samim time ne odgovara za bilo kakve nedostatke koji bi mogli nastati prilikom ugradnje ili kao posljedica ugradnje.

Prodavatelj ne odgovara za sukladnost pločica s individualnim tehničkim karakteristikama s obzirom na to da je Kupac isključivo odgovoran za mjerenja i izbor odgovarajućeg modela pločica.

Članak 12. 

Podnošenje pisanog prigovora

Kupac može podnijeti pisani prigovor u vezi s poslovanjem u trgovini trgovca, poslati je na adresu trgovca ili e-poštom na: zgkeramika@gmail.com.

Trgovac će na zaprimljenu žalbu odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

Članak 13. 

Rješavanje sporova

Prodavatelj se obvezuje nastojati da sve sporove s Kupcima riješi međusobnim dogovorom, mirenjem ili nagodbom sa Kupcem. U suprotnom za sporove iz trgovačkih ugovora nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Odredbom članka 105. Zakona o zaštiti potrošača propisano je da potrošač može pokrenuti postupak za rješavanje sporova protiv trgovaca pred tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16, 32/19) pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova određenih Odlukom o određivanju tijela i dodijeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017. godinu te eventualnim izmjenama i dopunama te Odluke.

Odredba prethodnog stavka ne utječe na rješavanje propisa mirenjem u građanskim i trgovačkim stvarima propisanih posebnim propisima.