Izbornik
Vaša košarica

Dobrodošli!

PRVI PRAVI OUTLET U HR!
Keramika Outlet d.o.o.

Radnička cesta 184

10000 Zagreb

099/77-88-718 01/23-444-75


Radimo:

PON-PET: 09-19h

(SKLADIŠTE: 09-17h)

SUBOTA: 09-13h

(Isporuka robe kupljene subotom na isti dan, nije uvijek moguća!)

samo-prva-klasa-tvorničke-cijene
samo-prva-klasa-tvorničke-cijene
samo-prva-klasa-tvorničke-cijene
samo-prva-klasa-tvorničke-cijene
samo-prva-klasa-tvorničke-cijene
samo-prva-klasa-tvorničke-cijene
samo-prva-klasa-tvorničke-cijene
samo-prva-klasa-tvorničke-cijene
samo-prva-klasa-tvorničke-cijene
samo-prva-klasa-tvorničke-cijene
samo-prva-klasa-tvorničke-cijene
samo-prva-klasa-tvorničke-cijene
samo-prva-klasa-tvorničke-cijene
samo-prva-klasa-tvorničke-cijene

Opći uvjeti prodaje

VAŽNA NAPOMENA: Pri kupnji akcijskih artikala, nije moguća prodaja količine manje od one naznačene u kvadratiću na deklaraciji proizvoda!


Opći uvjeti - Keramika outlet d.o.o.

OPĆI UVJETI PRODAJE

Članak 1.

Primjena općih uvjeta prodaje

Ovi se opći uvjeti prodaje primjenjuju na sve odnose između društva Keramika Outlet d.o.o.,
Donja Bistra, Zagorska ulica 2, OIB 04871141207 (dalje: Prodavatelj) kao isporučitelja robe i
osoba koje robu kupuju (dalje: Kupaca) proizašle iz sklopljenih ugovora, odnosno isporuka
robe Prodavatelja.
Opći uvjeti prodaje sastavni su dio svakog ugovora između Prodavatelja i Kupca, osim ako su
se stranke izričito dogovorile drugačije u pisanom obliku.

Članak 2.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji

Kupac može:
 neposredno kupiti postojeću robu sa zalihe,
 kupiti robu po narudžbi, na temelju uzoraka ili kataloške ponude.
U slučaju iz stavka 1. točke 1. ovog članka ugovor je sklopljen kad se Ugovorne strane
usmeno ili pisano usuglase o kvaliteti (svojstvima) i kvantiteti (količini) pločica koje su
predmet ugovora te kupoprodajnoj cijeni za iste.
U slučaju iz stavka 1. točke 2. ovog članka ugovor je sklopljen kada Kupac prihvati ponudu
Prodavatelja utemeljenu na narudžbi Kupca.
Sklapanjem ugovora o kupoprodaji Kupac potvrđuje da mu je Prodavatelj dostavio ili učinio
dostupnim ove Uvjete prilikom sklapanja ugovora te da je upoznat/a s njihovim sadržajem i
da ih prihvaća.

Članak 3.

Dimenzije i količina potrebnih pločica

Kupac je isključivo odgovoran za mjerenja i količinu kupljene ili naručene robe te nije
ovlašten zahtijevati od Prodavatelja da preuzme višak kupljene robe i/ili povrat novca koji se
na takav višak robe odnosi.
Prodavatelj nije odgovoran ako se isporučena roba razlikuje:
(i) prema svojim tehničkim i vizualnim karakteristikama od uzorka koji je pokazan samo
radi obavijesti; ili
(ii) od robe koja je kupljena u ranijem razdoblju čak i ako se radi o istom proizvođaču i
modelu robe; ili
2
(iii) od robe koja je kupljena sa zalihe, ako je istovremeno s neposrednom kupnjom
naručena dodatna količina robe istih karakteristika.
Prodavatelj ne odgovara za proces proizvodnje niti jamči za karakteristike robe, osim da iste
odgovaraju specifikacijama propisanim člankom 9. ovih Općih uvjeta.

Članak 4.

Cijena i plaćanje

Prilikom neposredne kupnje postojeće robe sa zalihe kupoprodajna cijena plaća se odmah u
cijelosti po izdavanju računa Kupcu neposredno u prostorijama Prodavatelja.
Prilikom kupnje robe po narudžbi:
 ako je kupoprodajna cijena manja od 2.500,00 kuna, Kupac je obvezan prilikom
sklapanja ugovora o kupoprodaji platiti punu cijenu naručene robe;
 ako je kupoprodajna cijena 2.500,00 kuna ili viša, Kupac je obvezan platiti kaparu u
iznosu 30% ugovorene cijene prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji, a puni iznos
plaća prilikom preuzimanja robe pri čemu se iznos plaćene kapare uračunava u puni
iznos.
Kupac može preuzeti robu ako je platio kupoprodajnu cijenu u cijelosti, a u suprotnom se na
odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 6. ovih Općih uvjeta.
Kupac ne može odustati od ugovora ostavljajući kaparu Prodavatelju. U slučaju raskida
ugovora zbog razloga za koje odgovara Prodavatelj, Prodavatelj će vratiti Kupcu puni iznos
kapare iz stavka 2. točke 2. ovog članka, a u slučaju da je za raskid ugovora odgovoran
Kupac Prodavatelj će zadržati isplaćenu kaparu.

Članak 5.

Vrijeme isporuke i preuzimanje

Prodavatelj je obvezan isporučiti robu po narudžbi u roku od 30 dana od dana sklapanja
ugovora. Smatra se da je Prodavatelj isporučio robu Kupcu kada je obavijestio Kupca da je
roba spremna za preuzimanje, neovisno o tome kada Kupac zapravo preuzme robu.
Kupac je obvezan preuzeti robu u roku od 5 radnih dana od obavijesti Prodavatelja o tome da
je roba spremna za preuzimanje što može biti odmah po plaćanju kupoprodajne cijene u
slučaju neposredne prodaje. Ako Kupac ne preuzme robu, na odgovarajući način se
primjenjuje članak 6. ovih Općih uvjeta.
Ako Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti robu u roku iz stavka 1. ovog članka, o tome će
odmah obavijestiti Kupca te ga obavijestiti o novom roku isporuke robe koji ne može biti
duži od 30 dana. U slučaju da Prodavatelj ne isporuči robu u tom roku Kupac ima pravo na
raskid ugovora.

Članak 6.

Zakašnjenje

U slučaju da Kupac ne preuzme robu u roku navedenom u članku 5. ovih Općih uvjeta
obvezan je platiti ležarinu za robu u iznosu od 3 kune po metru kvadratnom nepreuzete robe
za svaki započeti dan zakašnjenja.
Prodavatelj neće isporučiti kupljenu robu dok u potpunosti ne bude plaćen puni trošak
ležarine kako je određen stavkom 1. ovog članka.
Ako Kupac u daljnjem roku od 8 (osam) dana ne preuzme robu, Prodavatelj je ovlašten iz
vrijednosti robe naplatiti ležarinu iz ovog članka i preostali iznos kupoprodajne cijene o čemu
će obavijestiti Kupca. Kupac daje svoj izričit pristanak Prodavatelju da nepreuzetu robu
proda neposrednom prodajom te da se naplati iz postignute vrijednosti.

Članak 7.

Viša sila

Niti jedna ugovorna strana nije odgovorna za neizvršenje odnosno zakašnjenje u izvršenju
obveza ako je takvo neizvršenje odnosno zakašnjenje u izvršenju prouzrokovano višom
silom, posebno u slučaju požara, poplava, eksplozija, potresa ili drugih prirodnih nepogoda,
štrajka, isključenja s rada ili drugih okolnosti koje dovode do zastoja u poslovanju,
uključujući kvarove na strojevima te ostalih okolnosti koje se nalaze izvan kontrole
Prodavatelja i Kupca i koje nisu mogli predvidjeti, spriječiti niti otkloniti. Prodavatelj nije
odgovoran za neizvršenje odnosno zakašnjenje u izvršenju ako je isto prouzrokovano višom
silom koja se dogodila proizvođaču ili trećoj strani od koje Prodavatelj naručuje robu.
Rok za izvršenje preuzetih obveza produljit će se za onoliko dana koliko su trajali ovdje
opisani događaji, uzimajući u obzir potrebno vrijeme za ponovnu organizaciju i nastavak
izvršenja.
Strana koja se nalazi pod utjecajem okolnosti iz stavka 1. ovog članka obvezna je obavijestiti
drugu stranu o razlozima i događajima koji ju onemogućavaju u izvršenju obveza bez
odgađanja, a najkasnije u roku od tri kalendarska dana od dana nastanka događaja, dok će u
protivnom odgovarati drugoj strani za nastalu štetu.
Ako okolnosti iz stavka 1. ovog članka neprekidno traju u razdoblju duljem od šezdeset
kalendarskih dana, svaka strana ima pravo raskinuti Ugovor slanjem pisane obavijesti drugoj
strani.

Članak 8.

Mjesto isporuke

Mjesto isporuke je središnje skladište Prodavatelja. Prodavatelj je obavio isporuku kada je
stavio robu na raspolaganje ispred glavnog skladišta Prodavatelja na mjestu gdje Kupac može
pristupiti vozilom radi utovara. Kupac je isključivo odgovoran za utovar robe u prijevozno
sredstvo.
Na zahtjev Kupca Prodavatelj prema svojoj diskreciji može robu utovariti viličarem na vozilo
Kupca. U slučaju utovara robe viličarem na vozilo Kupca Prodavatelj ne snosi odgovornost
za bilo kakvu štetu koja nastane prilikom takvog utovara niti jamči da će se roba moći
utovariti na vozilo koje je odabrao Kupac. Nemogućnost utovara robe u vozilo nakon kupnje
ne predstavlja razlog koji omogućuje Kupcu da raskine ugovor.
Kupac sam organizira utovar i prijevoz robe te snosi sve rizike i troškove koji se odnose na
utovar i prijevoz robe.
Prodavatelj ne organizira niti pruža usluge prijevoza robe. Prodavatelj samo u informativne
svrhe u trgovini ima popis privatnih prijevoznika i nije odgovoran za usluge prijevoza
dogovorene između Kupca i prijevoznika.

Članak 9.

Specifikacija keramičkih pločica
Kupac je upoznat da postoje tri važne odlike keramičkih pločica, a također je upoznat i sa
standardom keramičkih pločica:
1) postoje dvije vrste pločica, ovisno o mjestu ugradnje: zidne i podne pločice;
2) postoje više vrsta pločica po sastavu: granitogres, crvena glina i bijela glina;
3) postoje dvije vrste ruba pločica: laserski rub (ravni/rektificirani rub) koji omogućava
spojeve od 2 mm pa na više i klasičan rub koji omogućuje spojeve od 3 do 5 mm.
Roba koju prodaje Prodavatelj odgovara normi HRN EN 14411:2016 te Kupac prihvaćanjem
ovih Uvjeta potvrđuje da je upoznat s tehničkim karakteristikama i odstupanjima definiranim
u predmetnoj normi.
Norma HRN EN 14411:2016 određuje definicije, klasifikaciju, svojstva, ocjenu sukladnosti i
označavanje, definira pojmove i definira svojstva keramičkih pločica najboljeg komercijalnog
razreda (1. razred). Prema standardu, određene varijacije su neizbježne i dopuštene u
postupku izrade keramičkih pločica, a odnose se na: dimenziju pločica, debljinu, ravnost,
pravokutnost, ravnomjernost površine, kvaliteta površine, apsorpciju vode, čvrstoću na
savijanje, silu loma, otpornost na abraziju (PEI), otpornost na temperaturne razlike, otpornost
na ogrebotine, otpornost na koncentracije kiselina i alkalija i na mrlje. Kalibar određuje
dopušteno dimenzijsko odstupanje u skladu sa standardom između stvarnih i proizvodnih
dimenzija keramičke pločice.
Pločice koje su ocijenjene kao 2. razred imaju veća odstupanja od specifikacija koje su
opisane u prethodnom stavku te podliježu većim promjenama u dimenzijama, debljini, boji i
drugim tehničkim karakteristikama robe. Prodavatelj će prije kupnje takvih pločica
obavijestiti Kupca da kupuje pločice 2. razreda koje su podložne većim odstupanjima te u
vezi kojih Prodavatelj ne može jamčiti određenu razinu kvalitete ili tehničke karakteristike.
Odabirom takvih pločica Kupac pristaje na sva odstupanja do kojih može doći između
isporučene robe i uzorka pokazanih radi obavijesti.
Varijacije i razlike koje su predviđene normom iz stavka 3. ovog članka te odstupanja
propisana stavkom 4. ovog članka ne smatraju materijalnim nedostacima te Kupac nema
prava koja proizlaze iz materijalnih nedostataka.

Članak 10.

Odgovornost za materijalne nedostatke robe

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to
prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja bez
odgađanja, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otkrivanja inače gubi pravo koje mu po
toj osnovi pripada. Ako je Kupac potrošač isti nije obvezan pregledati stvar te je o postojanju
nedostatka obvezan obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio
nedostatak.
Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja o nedostatku koji se pokaže nakon primitka stvari, a
koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom u roku od 3 (tri) dana od dana otkrivanja
inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Ako je Kupac potrošač u smislu primjenjivih
propisa o istom je nedostatku pod prijetnjom gubitka prava dužan obavijestiti Prodavatelja u
roku od 2 mjeseca od otkrivanja.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su nastali nakon što je obavijestio Kupca da je
roba spremna za preuzimanje ili po proteku dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog
ugovora šest mjeseci.
Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja o nedostatku može zahtijevati od
Prodavatelja da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka. U slučaju da
Kupac primi djelomično ispunjenje odnosno da zadrži robu bez nedostataka, Kupac je
ovlašten zahtijevati samo sniženje cijene. Ako Prodavatelj u roku od 30 (trideset) dana od
obavijesti ne otkloni nedostatak odnosno ne dostavi novu stvar bez nedostatka, Kupac ima
pravo raskinuti ugovor.
Ako samo dio isporučene robe ima materijalne nedostatke ili kada je predana manja količina
od ugovorene Kupac je dužan primiti djelomično ispunjenje obveze i može raskinuti ugovor
samo u pogledu dijela robe koji ima materijalne nedostatke odnosno u pogledu količine koja
nedostaje.
U slučajevima iz stavka 4. i stavka 5. ovog članka Kupac je dužan vratiti Prodavatelju
neispravnu robu, odnosno stvar s nedostacima.
Kupljenu ili naručenu robu koja nema materijalnih nedostataka Prodavatelj nije dužan
zamijeniti niti refundirati Kupcu plaćeni iznos ako bi Kupac takvu robu htio vratiti.

Članak 11.

Ugradnja pločica

Prodavatelj ne organizira i ne pruža usluge ugradnje pločica, niti savjetuje način postavljanja
te samim time ne odgovara za bilo kakve nedostatke koji bi mogli nastati prilikom ugradnje
ili kao posljedica ugradnje.
Prodavatelj ne odgovara za sukladnost pločica s individualnim tehničkim karakteristikama s
obzirom na to da je Kupac isključivo odgovoran za mjerenja i izbor odgovarajućeg modela
pločica.

Članak 12.

Podnošenje pisanog prigovora

Kupac može podnijeti pisani prigovor u vezi s poslovanjem u trgovini trgovca, poslati je na
adresu trgovca ili e-poštom na: zgkeramika@gmail.com.
Trgovac će na zaprimljenu žalbu odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku
od 15 dana od dana primitka prigovora.

Članak 13.

Rješavanje sporova

Prodavatelj se obvezuje nastojati da sve sporove s Kupcima riješi međusobnim dogovorom,
mirenjem ili nagodbom sa Kupcem. U suprotnom za sporove iz trgovačkih ugovora nadležan
je stvarno nadležan sud u Zagrebu.
Odredbom članka 105. Zakona o zaštiti potrošača propisano je da potrošač može pokrenuti
postupak za rješavanje sporova protiv trgovaca pred tijelom za alternativno rješavanje
potrošačkih sporova u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
(NN 121/16, 32/19) pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova određenih
Odlukom o određivanju tijela i dodijeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje
potrošačkih sporova za 2017. godinu te eventualnim izmjenama i dopunama te Odluke.
Odredba prethodnog stavka ne utječe na rješavanje propisa mirenjem u građanskim i
trgovačkim stvarima propisanih posebnim propisima.
OBAVIJEST
KeramikaOutlet.hr koristi kolačiće za bolju funkcionalnost stranice. Nastavkom dalje, prihvaćate uvjete korištenja stranice keramikaoutlet.hr kao i Opće uvjete prodaje od strane Keramika outlet d.o.o.